Tagisolering med Papiruld

Isoleringsmaterialet Papiruld kan anvendes til tagisolering og isolering af tag herunder gitterspær, saksespær, paralleltag/skråtag, paralleltag/build up tag og hanebåndsloft.

Arkitekt har dialog omkring plantegningerne

Loft

Papiruld blæses ind i konstruktionen via en indblæsningsslange. I forbindelse med tagisolering skal der normalt etableres en gangbro på loftet, der sikrer mulighed for inspektion af taget. Loftbeklædningen skal monteres i henhold til leverandørens anvisninger.

Korrekt ventilation - placering af vindbegrænsning

Når der efterisoleres med Papiruld, skal der monteres vindbegrænsning mod tagfod. Formålet med denne vindbegrænsning er, at sikre at der ikke blæser vind ind i isoleringslaget, men at der skabes en ventilationsspalte mellem vindbegrænsning og undersiden af tag. Samtidig virker det som en afgrænsning for isoleringsgranulatet.

Skunkrum

Udover tagisolering kan Papiruld også anvendes til isolering af skunkvæg og skunkgulv. Her kan også anvendes wet-spray som er Papiruld tilsat lim, som kan sprayes på lodrette flader for at sikre en hel isoleringsflade uden kuldebroer.

Paralleltag

Et paralleltag (også benævnt et skråtag eller loft til kip) er et sadel- eller pulttag opbygget med bjælkespær og med en loftflade parallel med tagdækningen. Ved loft til kip kan Papiruld indblæses gennem det første lag beklædning, hvorefter hullerne repareres således, at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. En anden mulighed er at indblæse Papiruld udefra eksempelvis fra kip.

Varmeisolering

Der anbefales følgende tykkelser for at overholde gældende bygningsreglement:

Standard: min. 300 mm isolering.
Lavenergi: min. 400 mm isolering.

Hensyn til fugt ved tagisolering

I forbindelse med renovering samt ved andre konstruktioner uden helt tæt dampspærre må der ikke anvendes et diffusionstæt undertag (undtagen i kolde og ventilerede, uudnyttelige loftrum. Her kan også benyttes diffusionstæt undertag).

Der kan undværes dampspærre (undtagen i vådrum/rum med høj fugtbelastning), såfremt den indvendige side af konstruktionen er lufttæt. Konstruktion med to lag 13 mm gipsplader med forskudte samlinger, spartling samt overfladebehandling giver en udmærket tæthed mod luft- og damp-gennemgang.

Der skal sikres en ventilation i loftrum, som svarer til 1/500 af det bebyggede areal jævnt fordelt. I forbindelse med isolering af tag  med Papiruld findes en særlig løsning, der sikrer denne ventilation. Kontakt os for nærmere oplysning.

Lyddæmpning ved isolering af tag

Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på 45 – 50 dB, når der er lavet tagisolering med Papiruld, jf. SBI anvisning 207.

Brand

Papiruld (≥ 40 kg/m3) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer.

I forbindelse med fastlæggelse af de præcise brandkrav skal bygningens anvendelseskategori fastlægges. Ved installering af Papiruld i mindre end 40 kg/m3 skal der sikres en klasse 1 beklædning mod den indvendige side af konstruktionen.

Papiruld skal holdes i en afstand på 100 mm fra skorstene, 300 mm fra vandrette røgrør, 225 mm fra lodrette røgrør, 225 mm fra røgrør i dimension Ø80-100 mm fra pillebrændeovn og 200 mm fra renselemme.