Sådan bidrager Nviros isoleringsløsninger til DGNB-certificering

Kvinder holder papiruld op til linsen

Nviros isoleringsløsninger kan bidrage positivt til DGNB-certificering af bygninger via de samlede egenskaber for vores isoleringsløsninger

Her finder du information om, hvordan og hvor meget Nviros isoleringsløsninger kan bidrage til de kriterier, der findes i DGNB-certificeringen.

Nviros bidrag til en bæredygtig bygningscertificering er opgjort efter DGNB-manualen, version 2020, som dækker over Kontor, Beboelse, Børneinstitution, Uddannelse, Hotel, Butik, Logistik og Produktion.

Hovedkriterierne i en DGNB-certificering

En DGNB-certificering består af seks temaområder. Hvert område vægter forskelligt i den samlede DGNB-vurdering, som du kan se i figuren herunder.

Nviros isoleringsløsninger kan have indflydelse på 51 % af pointene

Hvert temaområde består af en række underkategorier. Tabellen herunder viser de DGNB-kriterier, som Nviros isoleringsløsninger kan bidrage med point til. Det er maksimalt muligt for at opnå 100 procentpoint, hvoraf Nviros isoleringsløsninger kan have positiv indflydelse på i alt 51 %.

Tabellen er udarbejdet med udgangspunkt i DGNB-manualen fra 2020. Nogle kriterier kræver produkt- og/eller projektspecifikke data, og den endelige DGNB-certificering udarbejdes af en DGNB-auditor.

Hvilke kriterier har Nviros isoleringsløsninger indflydelse på

Nviros isoleringsløsninger har størst indflydelse på temaområderne "Miljøkvalitet" og dernæst "Økonomisk kvalitet". De skraverede områder i grafen herunder angiver temaområdets samlede vægtning i en DGNB-certificering.

Når det sidste tema (Områdets kvalitet) ikke er vist i grafen, skyldes det, at Nviros isoleringsløsninger ikke har indflydelse på dette. Temaet er projektspecifikt og afhænger af lokalområdet, udearealer, trafikforbindelse og lignende.

 1. Teknisk kvalitet 8,4 % af 15 % - klik og læs hvordan det opfyldes.
 2. Social kvalitet 6,8 % af 22,5 % - klik og læs hvordan det opfyldes.
 3. Økonomisk kvalitet 16% af 22,5% - klik og læs hvordan det opfyldes.
 4. Miljøkvalitet 16,6 % af 22,5 % - klik og læs hvordan det opfyldes.
 5. Proceskvalitet 3,2 % af 12,5% - klik og læs hvordan det opfyldes.

Sådan opfylder Nviros isoleringsløsninger DGNB-temaområderne


Neden for finder du en detaljeret beskrivelse af, hvordan Nviros isoleringsløsninger opfylder de enkelte temaområder.

Proceskvalitet

Temaområdet "Proceskvalitet" har til formål at minimere påvirkninger på miljøet og sikre kvalitetskontrol og vurderes på parametre såsom:

 • Bygningens påvirkning er mindst mulig i forhold til bygningens drift og valg af byggematerialer. Her vurderes også affaldsmængder og energiforbrug i byggeprocessen.
 • Kvalitetskontrol og højt vidensniveau om bygningens brug af materialer og genanvendelse ved nedrivning.

Sådan opfylder Nviros isoleringsløsninger temaområdet "Proceskvalitet"

Isoleringsgranulat monteres på byggepladsen via indblæsningsslange. Det sikrer minimalt affald på byggepladsen, fordi man undgår tilskæring, ligesom der ikke er behov for opbevaring af isoleringsmåtter på byggepladsen.

Der afgives stort set intet støv til omgivelserne ved indblæsning i lukkede konstruktioner og der er kun minimalt støj på byggepladsen fra isoleringsmaskinen. Det er til meget lidt gene for omgivelserne.

Hvis der er byggeaffald, kan det leveres til småt brandbart eller alternativt genanvendes. Der fremgår en beregning og beskrivelse af potentialet for genbrug, genvinding samt genanvendelse i branche EPD for Isocell papirisolering og produkt EPD for Hunton Nativo træfiberisolering fra Nviro.

Der udføres kvalitetskontrol, så man sikrer korrekt densitet og teknisk korrekt udført indblæsning.

Læs mere i EPD for Isocell papirisolering.
Læs mere i EPD for Hunton Nativo løs træfiberisolering.

Miljøkvalitet

Temaområdet "Miljøkvalitet" har til formål at reducere miljøpåvirkninger for hele bygningens levetid og vurderes på parametre såsom:

 • Inddragelse af livcyklusvurderingens resultater.
 • Valg af materialer ved brug af livscyklusvurdering.
 • Minimere, undgå eller erstatte skadelige byggematerialer.
 • Fremme brugen af materialer der indvindes efter anerkendte standarder.

Sådan opfylder Nviros isoleringsløsninger temaområdet "Miljøkvalitet"

Der er udført miljøvaredeklaration (branche EPD) på både Isocell papirisolering og Hunton Nativo træfiberisolering (produkt EPD), som kan indgå i den samlede LCA-beregning.

EPD for papirisolering indeholder faserne A1-A5 (fremstillingsprocessen + montage) + C1-C2 (affaldsbehandling og bortskaffelse) + D (potentiale for genanvendelse, genvinding og genbrug) mens EPD for træfiber isolering indeholder alle faser (vugge til grav) A1-A5 (fremstillingsprocessen + montage) + B1-B7 (transport og håndtering på byggeplads) + C1-C4 (affaldsbehandling og bortskaffelse) + D (potentiale for genanvendelse, genvinding og genbrug).

Nviros isoleringsløsninger kan bidrage positivt til DGNB-certificering af bygninger via de samlede egenskaber for vores isoleringsløsninger. Vores isoleringsløsninger overholder alle grænseværdier og europæiske krav. Nviro har et særligt papirisoleringsprodukt, som er uden bor, som kan anvendes til bl.a. Svanemærket byggeri. Bl.a. er samtlige  svanemærkede byggeprojekter ved Scandi Byg leveret med papirisolering fra Nviro.

Nviro stræber konstant efter at levere miljøvenlige løsninger til bæredygtige byggeprojekter.

Det tilstræbes at indkøbe bæredygtige byggematerialer til brug i Nviros byggeprojekter. Al forhandling af byggevarer sker i Danmark, og produktionsfaciliteter for Nviros Isocell papirisolering ligger i Sverige og Hunton Nativo Træfiberisolering er i Norge. 

Der findes et FSC recycle certifikat for Isocell papirisolering og PEFC på Hunton Nativo træfiberisolering. Med stigende brug af træbaserede produkter i byggebranchen er det vigtigt at beskytte skove, skovens dyreliv samt sikre at der plantes ny skov. Derfor er både FSC- og PEFC-certificering utroligt vigtigt og betydningsfuldt for Nviro.

Læs mere i EPD for Isocell papirisolering.
Læs mere i EPD for Hunton Nativo løsuld træfiberisolering.
Sikkerhedsdatablad.
PEFC-certifikat
FSC-certifikat

Økonomisk kvalitet

Temaområdet "Økonomisk kvalitet" har til formål at motivere til brug af økonomiske ressourcer gennem hele bygningens levetid og at minimere bygningens samlede levetidsomkostninger og vurderes efter parametre såsom:

 • Minimering af byggeomkostninger og integrerede totaløkonomiske beregninger i projekteringsfasen.
 • Byggematerialerne levetid og værdistabilitet.

Sådan opfylder Nviros isoleringsløsninger temaområdet "Økonomisk kvalitet"

Nviros Isocell papirisolering og Hunton Nativo træfiberisoleringsgranulat indblæses med maskine, som giver en hurtigere isoleringsproces og sparer al tilskæringsarbejde for tømrerne. Det giver en nem og hurtig montageproces og dermed god totaløkonomi.

Papir- og træfiberisolering forventes at have ligeså lang levetid som bygningen såfremt, produktet ikke beskadiges af brand eller fugt.

Isocell papirisolering fra Nviro indblæses med en densitet, som sikrer, at der ikke opstår sætning. Det sikrer samtidig, at der ikke opstår kuldebroer, og dermed opnår kunden et behageligt indeklima.

Der kan foretages termografi for at sikre, at der ikke er kuldebroer, og Nviro kan til enhver tid efterindblæse, hvis der skulle opstå sætning i konstruktionen. Dette giver en langvarig robust løsning for kunden.

Social kvalitet

Temaområdet "Social kvalitet" har til formål at sikre brugerne termisk komfort året rundt og vurderes på parametre såsom:

 • Værdien af bygningen for brugerne fx brugertilfredshed, velbefindende, højere produktivitet og lavere sygefravær som følge af bl.a. bedre indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed for alle samt tryghed og sikkerhed.

Sådan opfylder Nviros isoleringsløsninger temaområdet "Social kvalitet"

Nviros isoleringsløsninger har en varmeledningsevne på 0,037 W/mK (Isocell papirisolering) og 0,038 W/mK (Hunton Nativo træfiberisolering). Der monteres isolering i den tykkelse, som overholder gældende krav til U-værdi i Bygningsreglementet.

Ved indblæsning af isoleringsgranulat, i f.eks. etageadskillelse, sikrer man at hulrummet er fyldt uden sprækker og kuldetræk elimineres. Det forbedrer den termiske komfort i indeklimaet og giver en behagelig indetemperatur, og samtidigt undgår man trækgener.

Cellulosebaseret isolering har desuden en høj varmekapacitet, hvilket betyder, at isoleringen kan akkumulere varme. Rummene kan derfor være køligere om sommeren, da varmen fra klimaskærmen først afgives senere på dagen/aftenen, hvor udetemperaturen falder. Læs mere her.

Med Nviros isoleringsløsninger opnår kunden en termisk komfort hele året, da isoleringen både beskytter mod kulde om vinteren og varme om sommeren.

Ved indblæsning af isolering i etageadskillelse og skillevægge forbedres det akustiske indeklima ved at reducere lydtransport gennem konstruktionerne. Alt afhængig af det aktuelle projekt samt bygningsdel, skal der isoleres i den rette tykkelse for at overholde luftlyd og trinlydskrav i gældende Bygningsreglement. Papir- og træfiberisolering er dokumenteret til værende særlig effektiv mod lyd, hvilket medfører at et godt akustisk indeklima.

Teknisk kvalitet

Temaområdet "Teknisk kvalitet" har til formål at sikre tryghed omkring brand og brandspredning og vurderes på parametre såsom:

 • Overholdelse af brandkrav, ekstra brandsikring og sikkerhed.
 • Godt termisk indeklima, fugtsikre konstruktioner.
 • Effektiv udnyttelse af naturens ressourcer.

Sådan opfylder Nviros isoleringsløsninger temaområdet "Teknisk kvalitet"

Isocell papirisolering fra Nviro er brandimprægneret, klassificeret B, s2-d0 og kan ifølge gældende vejledning i Bygningsreglementet anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer, under hensyn til bygningens højde, bærende konstruktioner, brandmæssige adskillelser og anvendelse af bygningsdele.

Isocell papirisolering kan monteres efter vejledning fra gældende Bygningsreglement. Ved at anvende papirisolering i den rette tykkelse overholdes gældende brandkrav.

Isoleringsprodukter fra Nviro bliver godkendt af godkendte laboratorier, og der sikres de korrekte vare- og kvalitetsprodukter til kunderne.

Isocell papirisolering fra Nviro har en varmeledningsevne 0,037 mW/mK og Hunton Nativo træfiberisolering har 0,038 mW/mK. U-værdi overholdes jf. gældende Bygningsreglement med beregning ud fra papir- og træfiberisoleringens lambdaværdier.

Indblæsning af isolering sikrer desuden i højere grad en lufttæt konstruktion, da isoleringen komprimeres i lukkede hulrum og sørger for at dække alle hjørner, sprækker osv.

Efter nedtagning af byggeriet er det muligt at genanvende løsningerne fra Nviro, såfremt det ikke er beskadiget af f.eks. brand eller fugt. Isocell papirisolering er i sig selv et Upcycled produkt, som er fremstillet af overskudsaviser. Både Isocell og Hunton Nativo kan indgå i cirkulær økonomi, og der fremgår en beregning samt beskrivelse af potentialet for genbrug, genvinding samt genanvendelse i EPD for Isocell og Hunton Nativo.

EPD for Isocell papirisolering
EPD for Hunton Nativo træfiberisolering

Derudover kan papirisolering fra Isocell anvendes som gødning/komposteres og kommer dermed tilbage til naturen. Læs mere her.

I takt med større fokus på bæredygtigt byggeri er der samtidig langt større fokus på dokumentation for bæredygtighed. I Miljøvaredeklarationen kan man netop finde oplysninger om et bestemt byggemateriales indvirkning på miljøet. Der foreligger EPD for Isocell papirisolering og Hunton Nativo træfiberisolering, som leveres fra Nviro.

EPD for Isocell

Point fra projekt til projekt

Den præcise indflydelse som Nviros isoleringsløsninger har på bygningen, afhænger af det enkelte byggeri og dermed også de øvrige materialer, som anvendes i byggeriet.

Kontakt os for yderligere information

Vi står meget gerne til rådighed for yderligere information på 48 14 11 88 / 97 12 65 00 eller info@nviro.dk.