Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs – & Leveringsbetingelser

Indgåelse af aftaler

1.  De følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

2.  Aftaler er ikke bindende, før der foreligger en ordrebekræftelse fra Nviro A/S.

3.  Afgivne tilbud, mundtlige aftaler og garantier forud for eller i forbindelse med varebestillinger er kun bindende, hvis de er anført i ordrebekræftelsen. Købers eventuelle indkøbsbetingelser indgår ikke i aftalen, medmindre de er indeholdt i ordrebekræftelsen.

4.  Informationer, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, angivelser af vægt, mål og egenskaber, der er anført i prislister, prospekter, bilag til tilbud og lignende, er ikke bindende, medmindre de udtrykkeligt er anført som bindende i ordrebekræftelsen.

Priser

1.  Alle priser er nettopriser ekskl. moms og evt. andre offentlige afgifter.

2.  Indtræder der, inden der foretages levering fra

Nviro A/S leverandører, prisforhøjelser eller lignende som f.eks. forhøjelse af toldafgifter eller andre afgifter, kan den meddelte salgspris inden leveringen forhøjes svarende hertil.

3.  Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med leveringen (såsom havneafgifter, liggepenge, ventepenge, trafikale afgifter og vejgebyrer, vejafgifter og afgifter for benyttelse af vandveje og lign.), emballageomkostninger, gebyrer til leje og benyttelse af emballage (beholdere, tønder, sække, kasser, paller, jernbanebeholdere osv.) samt udgifter til returnering, bortskaffelse og destruktion af emballage, betales af køber.

Service

Nviro A/S yder teknisk vejledning og bistår kunder med vores erfaring. Denne vejledning er vejledende, og Nviro A/S påtager sig ikke ansvar for projektering og selve udførelsen.

Tilbud

Tilbud er gældende i 30 dage, når intet andet er aftalt. Såfremt leverancerne deles op og ikke leveres som tilbudt, tages der forbehold for den endelige pris.

Betaling og modregning

1.  Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, skal alle leverancer betales netto kontant ved levering.

2.  En evt. kontantrabat beregnes udelukkende af vareværdien, eksklusiv moms, fragt, emballage og evt. andre afgifter og tillæg.

3.  Ved forsinket betaling fra køber beregnes der morarenter i henhold til bestemmelserne i dansk rentelov og med leveringsdatoen som forfaldsdato.

4.  Køber har ikke ret til at tilbageholde beløb på basis af eventuelle modkrav mod Nviro A/S, der ikke er anerkendt af Nviro A/S på betalingstidspunktet.

5.  Køber er kun berettiget til den aftalte kontantrabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb i henhold til andre leverancer fra Nviro A/S er betalt.

Annullering/udsættelse af ordrer

Ved annullering/udsættelse af ordrer indenfor 48 timer før leveringsdato: Kontakt Nviro A/S vedr. omkostninger for tomfragt.

Levering

1Medmindre andet aftales, sælges produkterne til køber eller købers kundes lager eller byggeplads. ”Ex Works”. Incoterms regelsæt er til enhver tid gældende for aftalen.

2.  Leveringen sker på lastbiler. Køber skal sørge for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt for de nødvendige hjælpemidler og det nødvendige personale til aflæsning. Tilkørslen skal uanset årstiden være ryddet og kunne bære fuldt læsset lastbiler. Leveringen foretages i gadeplan på det sted, hvor det er muligt ifølge chaufførens vurdering på asfalt eller fliser.

3.  Leveringstiden angives efter bedste skøn og er frit blivende, medmindre den udtrykkeligt anføres som en fast leveringstid. En angivet leveringstid regnes fra ordredato, hvis køber forud har afleveret alle nødvendige informationer, ellers senere. Et fast leveringstidspunkt kan principielt ikke ændres af køber.

4.  Hvis leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til en aftalt fast leveringstid, kan køber hæve kontrakten.

5.  Køber har ikke noget krav på skadeserstatning som følge af forsinkelse, hvis forsinkelsen ikke overstiger 4 uger, eller hvis der ikke er aftalt fast leveringstid, og forsinkelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Nviro A/S´ side. Skadeserstatningen kan andrage 1% af nettoværdien af varen pr. påbegyndt uge, som forsinkelsen varer ud over 4 uger eller ud over en aftalt leveringstid, og skadeserstatningen kan aldrig overstige 10 % af varernes nettoværdi. Nviro A/S hæfter ikke for nogen form for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunde.

6.  Hvis køber undlader at modtage en leverance, vil Nviro A/S opbevare den i maks. 14 dage for købers regning. Køber kan inden for disse 14 dage, og kun hvis køber samtidigt erstatter alle Nviro A/S udgifter, selv afhente leverancen på opbevaringsstedet. Hvis køber ikke afhenter leverancen inden udløbet af de 14 dage, har Nviro A/S ret til at hæve købet og kræve skadeserstatning, jf. Levering punkt 7.

7. Hvis køber decideret nægter at modtage leverancen, har Nviro A/S ret til uden angivelse af nogen frist frit at sælge de materialer, der er omfattet af leverancen, til tredjemand. Nviro A/S har samtidigt ret til at få erstattet den handelsavance, som Nviro A/S ville have haft, hvis købet var blevet gennemført. Handelsavancen beregnes som forskellen mellem Nviro A/S´ indkøbspris og Nviro A/S pris ved videresalg.

Returnering af varer

Skaffevarer tages ikke retur. Lagervarer kun efter aftale.

Returvarer skal være Nviro i hænde senest 30 dage efter fakturadato.

Returvarer leveres fragtfrit hos Nviro i 100% salgbar stand. Der fratrækkes et gebyr på 20% ved returnering.

Ejendomsforbehold

Nviro A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

Reklamation

1.  Køber skal straks efter modtagelsen kontrollere leverancen med henblik på kvalitet og mængde og for eventuelle transportskader.

2.  Enhver reklamation som følge af mangler eller mængder, der konstateres eller burde være konstateret ved en sådan kontrol, skal for at være gyldig afgives skriftligt senest inden 8 dage fra leveringen hos køber. Ved andre mangler skal der reklameres straks efter det tidspunkt, hvor køber konstaterede eller burde have konstateret disse. Med forbehold for bestemmelsen i ”Reklamation”. skal der ske reklamation inden for et år fra leveringsdatoen.

3.  Nviro A/S påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af, at mangelfulde materialer anvendes i byggeriet, såfremt manglerne ved materialerne er eller kunne være opdaget i forbindelse med indsættelsen af de mangelfulde materialer i byggeriet.

Ansvar for mangler

1.  Ved eventuelle mangler, som Nviro A/S hæfter for på grund af hændelige eller uagtsomme handlinger, kan Nviro A/S frit vælge, om der skal foretages udbedring eller omlevering.

2.  Køber kan kun gøre mangelkrav gældende, hvis køber har afgivet rettidig reklamation, jf. ovenfor, og har fulgt Nviro A/S forskrifter for behandling eller montering osv. af de enkelte produkter.

3.  Nviro A/S ansvar for mangler er i henhold til ”Reklamation punkt 1.” begrænset til den ovenfor anførte udbedring og enhver yderligere hæftelse fra Nviro A/S side som følge af mangler ved den leverede vare, herunder købers eller købers kundes driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, er udelukket.

4.  En eventuel udbedring eller omlevering medfører ikke nogen forlængelse af reklamationstiden.

Klausul for byggeleverancer

1.  I forbindelse med materialeleverancer til byggeprojekter gælder desuden med forbehold for andre bestemmelser følgende, hvor Nviro A/S yder en forlænget reklamationsret:

2.   Nviro A/S ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeprojekt, som leverancen udgør en del af. I forbindelse med leverancer til lager eller til videresalg ophører mangelansvaret dog senest 11 år efter datoen for leveringen hos køber. Nviro A/S accepterer, at krav som følge af mangler ved leverancer, der ikke eller kun med stort besvær kan sættes igennem mod køber, samtidig kan gøres gældende direkte over for Nviro A/S.  Dette mangelansvar kan dog kun gøres gældende i det omfang, det er Nviro A/S egen leverance, der er mangelfuld, og desuden kun i det omfang, som følger af Nviro A/S eget kontraktforhold med køber, herunder de nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Nviro A/S accepterer dog under alle omstændigheder, at der som følge af det indbyrdes forhold mellem parterne kan lægges sag an mod Nviro A/S og køber i forening, og at sådanne krav kan behandles af voldgiftsretten for byggevirksomhed.

Produktansvar

1.  Nviro A/S hæfter for eventuelle skader, der forårsages af de leverede materialer, i det omfang sådanne skader er omfattet af lov om produktansvar. Såfremt eventuelle skader ikke er omfattet af produktansvarsloven, er Nviro A/S ansvar begrænset til nettosalgsprisen.

2.  Nviro A/S fralægger sig ethvert ansvar for tingsskade, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunde.

3.  Hvis Nviro A/S ifalder produktansvar over for tredjemand, har køber pligt til at friholde Nviro A/S i samme omfang, som Nviro A/S´ ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber har desuden pligt til at lade sig sagsøge som medsagsøgt ved den samme domstol som den, der behandler et eventuelt skadeserstatningskrav mod Nviro A/S.

4.  Nviro A/S har tegnet en produktansvars-forsikring hos et anerkendt forsikringsselskab.

Force majeure

Nviro A/S hæfter ikke, hvis den manglende opfyldelse beror på forhold, som Nviro A/S ikke er herre over og som ikke kunne eller burde have været forudset ved indgåelsen af aftalen. Nviro A/S hæfter ikke for andre forhold, der hører under force majeure, og som medfører en mangel på varerne i henhold til kontrakten eller på de varer, der skal bruges til fremstillingen heraf.

Værneting

Enhver tvist mellem køber og Nviro A/S afgøres af de danske domstole ved anvendelse af dansk ret med Nviro A/S hjemting som værneting.

Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og Nviro A/S er eller bliver ugyldig, berøres gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler ikke heraf.